Ekologisk status

Ekologisk status på vattenförekomsterna i MÖS-kommunerna.

Ekologisk status är en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter. Den ekologiska statusen bedöms i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. I bedömningen av ekologisk status ingår förutom ekologiska kvalitetsfaktorer också särskilt förorenande ämnen som är skadliga för vattenlevande organismer. Data till indikatorn hämtas från VISS – Vatteninformationssystem Sverige.

Ekologisk status på vattenförekomsterna i MÖS-kommunerna.
Datakälla: VISS
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2009
Senaste värdet:13 stycken (2015)
Utgångsvärde:42 stycken (2009)

Kommentar

Inom MÖS-kommunerna finns 89 så kallade ytvattenförekomster som enligt vattendirektivet ska uppnå god status till år 2021 respektive 2027. Av dessa är 15 sjöar och 74 vattendrag eller delar av vattendrag. Många av vattenförekomsterna gränsar till, eller flyter genom flera kommuner. Av sjöarna uppnår 40 procent god status medan endast nio procent av vattendragen uppnår god status. Det återstår därmed mycket arbete för att klara miljökvalitetsnormerna.

Statusbedömningen har försämrats markant sedan tidigare. Detta beror dels på förändrade bedömningsgrunder och dels på bättre underlag. Sedan 2009 har det tillkommit tio vattenförekomster.

Nationella mål och normer

"Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status."
Samma som preciseringen och ska vara uppfyllt senast år 2015.
Drivs med Miljöbarometern