Miljöbilar i trafik

Andel miljöbilar i trafik

Definitionen för miljöbil ändrades den 1 januari 2013. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, befrias från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande, tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar.

Indikatorn visar andelen miljöbilar i trafik enligt den definition som gällde vid inköpstillfället. Från och med 2016 redovisas inte antal miljöbilar enligt den tidigare definitionen, varav denna indikator inte kommer att uppdateras. Se istället Miljöbilar, nya definitionen.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 16,1 2015
Falköping 14,3 2015
Hjo 13,8 2015
Karlsborg 13 2015
Skövde 18,5 2015
Tibro 13,3 2015
Riket 15,3 2015
Datakälla: Trafikanalys och SCB

Kommentar

Andelen miljöbilar har ökat stadigt under åren. 2013 minskade ökningstakten kraftigt vilket beror på den nya miljöbilsdefinition som började gälla då. Inom MÖS-kommunerna är andelen miljöbilar i trafik 16 procent vilket är strax över medel för riket. Skövde utmärker sig bland MÖS-kommunerna som den kommun med högst andel miljöbilar, resterande kommuner ligger under medel för riket.
Drivs med Miljöbarometern