Koldioxidutsläpp nya bilar (1)

Koldioxidutsläpp från nya bilar utan hänsyn till förnyelsebara drivmedel.

Statistiken baseras på EU:s metod att mäta utsläppen (uppgifter från biltillverkaren). Det innebär att etanol- och gasbilar antas köra på bensin, vilket ger en bra indikation på hur energieffektiva fordonen är. Tar man hänsyn till klimatnyttan med etanol- och gasbilar, blir de genomsnittliga utsläppen från nya bilar något lägre (se indikator "Koldioxidutsläpp nya bilar (2)").

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 130 2014
Falköping 131 2014
Hjo 133 2014
Karlsborg 123 2014
Skövde 130 2014
Tibro 131 2014
Riket 132 2014
Datakälla: Index över nya bilars klimatpåverkan 2014; Trafikverket

Kommentar

Både Kalsborg och Skövde har uppnått EU:s mål på 130 g/km. Karlsborg ligger så lågt som 123 g/km vilket är lägst i Sverige. De övriga kommunerna ligger precis på gränsen för att nå målet och i genomsnitt ligger MÖS-kommunern på 130 g/km. Kommunerna i Skaraborg ligger under både genomsnittet i länet och i riket.

Senaste data som finns är för 2014 då Trafikverket har slutat att publicera detta.

EU mål

De genomsnittliga utsläppen från nya bilar ska vara högst 130 gram/km år 2015 och ska nås genom förbättringar i motorteknik.
Drivs med Miljöbarometern