Färdsätt till arbete och skola

Färdmedelsfördelning för resor mellan bostad och arbete/skola

Statistiken kommer från den västsvenska SOM-undersökningen som genomförs varje år. En enkät går då ut till 6 000 personer mellan 16 och 85 år bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Nedan visar resultatet från MÖS-kommunerna sammanslaget för åren 2011-2012 samt 2013-2015. Frågan löd: "Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan? Om du använder mer än ett färdmedel, ange det huvudsakliga". Diagrammet visar fördelning av färdmedel för de invånare som arbetar eller studerar.

Mätområde Datum Värde
Bil, förare 2012 60
Bil, förare 2015 60
Bil, passagerare 2012 3
Bil, passagerare 2015 3
Buss 2012 10
Buss 2015 9
Tåg/pendeltåg 2012 3
Tåg/pendeltåg 2015 4
Cykel/elcykel 2012 16
Cykel/elcykel 2015 17
Till fots 2012 7
Till fots 2015 7
Datakälla: Västsvenska SOM-undersökningen, SOM-institutet

Kommentar

Resultatet för 2013-2015 är nästan exakt samma som 2011-2012. En relativ hög andel, 63 procent, uppger bil som huvudsaklig fortskaffningsmedel till arbete eller skola varav endast tre procent som passagerare. Endast 13 procent åker kollektivt (buss/tåg/pendeltåg). 24 procent uppger att de cyklar eller går.

För åren 2013-2015 var antal svarande 373 stycken och 2011-2012 var antalet 245 stycken av de som arbetar eller studerar, vilket är ett relativt lågt antal och man bör därför vara lite försiktig när man tolkar resultatet.
Drivs med Miljöbarometern