Radon per kommun

Andel undersökta flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Den vanligaste orsaken till förhöjda halter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter. Platåbergen i Falköping och Skövde kommuner består till viss del av alunskiffer. Alunskiffer innehåller höga halter av uran och därmed är risken för markradon förhöjd i områden runt bergen.

Varje år orsaker radon i inomhusluft ca. 500 fall av lungcancer i Sverige. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Detta innebär att risken för lungcancer vid förhöjda radonhalter ökar mer för den som röker jämfört med den som inte röker.

Indikatorn visar radonhalten för bostadsrätter och hyresrätter.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2016 74
Alla MÖS-kommuner 2017 83
Falköping 2016 62
Falköping 2017 75
Hjo 2016 93
Hjo 2017 97
Karlsborg 2016 75
Karlsborg 2017 84
Skövde 2016 74
Skövde 2017 84
Tibro 2016 87
Tibro 2017 90
Datakälla: MÖS

Kommentar

Andelen flerbostadshus under riktvärdet har ökat sedan 2016 med elva procentenheter. Hjo är den kommun där högst andel flerbostadshus ligger under riktvärdet med 97 procent, därefter Tibro på 90 procent. Målet till 2019 är därmed uppnått i dessa två kommuner. Falköping är den kommun där högst andel flerbostadshus överskrider riktvärdet, därefter Skövde (24 procent respektive 16 procent). Detta beror förmodligen på att platåbergen i de två kommunerna till viss del består av alunskiffer (se ovan).

Lokalt mål

Senast 2019 ska halten radon i inomhusluft i minst 90 procent av alla flerbostadshus inte överskrida 200 Bq/m3.

Senast 2020 ska halten radon i inomhusluft i 100 procent av alla flerbostadhus inte överskrida 200 Bq/m3.
Drivs med Miljöbarometern