Potentiellt förorenade områden

Antal riskklassade områden enligt MIFO-modellen

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut och hur stort saneringsbehovet är pågår ett arbete med att inventera och riskbedöma misstänkt förorenade områden. Riskbedömningen görs av Länsstyrelsen och utgår från en gemensam metodik för inventering av förorenade områden - MIFO. Länsstyrelsen riskklassar områdena utifrån föroreningsnivå, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättning samt områdets känslighet och skyddsvärde.

Indikatorn redovisar alla inventerade områden.

Mätområde Senaste värdet Datum
1. Mycket stor risk 11 2016
2. Stor risk 86 2016
3. Måttlig risk 161 2016
4. Liten risk 73 2016
Mycket stor och stor risk 97 2016
Datakälla: Länsstyrelsen Västra Götaland

Kommentar

Totalt finns det 331 inventerade och riskklassade områden i östra Skaraborg. Av dessa har 97 områden bedömts utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). Åtgärdsstatus för dessa områden redovisas i indikator Åtgärdsstatus. Ytterligare områden har identifierats men har inte riskklassats eller ännu inte inventerats. Verksamheter som har förekommit vid områden med riskklass 1 är bland annat sågverk med doppning, verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel samt träimpregnering.
Drivs med Miljöbarometern