Potentiellt förorenade områden

Antal riskklassade områden enligt MIFO-modellen

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut och hur stort saneringsbehovet är pågår ett arbete med att inventera och riskbedöma misstänkt förorenade områden. Riskbedömningen görs av Länsstyrelsen och utgår från en gemensam metodik för inventering av förorenade områden - MIFO. Länsstyrelsen riskklassar områdena utifrån föroreningsnivå, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättning samt områdets känslighet och skyddsvärde.

Indikatorn redovisar alla inventerade områden.

Antal riskklassade områden enligt MIFO-modellen
Färgruta 1. Mycket stor risk
Färgruta 2. Stor risk
Färgruta 3. Måttlig risk
Färgruta 4. Liten risk
Datakälla: Länsstyrelsen Västra Götaland
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2012
Senaste värdet:92 stycken (2018)
Utgångsvärde:72 stycken (2012)

Kommentar

Inga förändringar har skett sedan 2016. Totalt finns det 322 inventerade och riskklassade områden i östra Skaraborg. Av dessa har 92 områden bedömts utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). Åtgärdsstatus för dessa områden redovisas i indikator Åtgärdsstatus. Ytterligare områden har identifierats men har inte riskklassats eller ännu inte inventerats. Verksamheter som har förekommit vid områden med riskklass 1 är bland annat sågverk med doppning, verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel samt träimpregnering.
Drivs med Miljöbarometern