Kvicksilverhalt i avloppsslam

Medelhalten av kvicksilver i avloppsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kvicksilver är en toxisk metall och är ett av de allvarligaste miljögifterna. Metallen anrikas i mark, vatten och levande organismer och utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa. Kvicksilver är på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall. Slammets innehåll av kvicksilver har till största del sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp.

Mätområde Datum Värde
Alla AVR 2012 0,43
Alla AVR 2013 0,42
Alla AVR 2014 0,36
Alla AVR 2015 0,36
Alla AVR 2016 0,36
Alla AVR 2017 0,58
Stadskvarn AVR, Skövde 2012 0,48
Stadskvarn AVR, Skövde 2013 0,38
Stadskvarn AVR, Skövde 2014 0,33
Stadskvarn AVR, Skövde 2015 0,32
Stadskvarn AVR, Skövde 2016 0,32
Stadskvarn AVR, Skövde 2017 0,35
Tibro AVR 2012 0,39
Tibro AVR 2013 0,48
Tibro AVR 2014 0,37
Tibro AVR 2015 0,5
Tibro AVR 2016 0,46
Tibro AVR 2017 0,43
Floby AVR, Falköping 2012 0,4
Floby AVR, Falköping 2013 0,24
Floby AVR, Falköping 2014 0,42
Floby AVR, Falköping 2015 0,3
Floby AVR, Falköping 2016 0,3
Floby AVR, Falköping 2017 1,3
Hjo AVR 2012 0,53
Hjo AVR 2013 0,5
Hjo AVR 2014 0,44
Hjo AVR 2015 0,48
Hjo AVR 2016 0,58
Hjo AVR 2017 0,9
Hulesjön reningsverk, Falköping 2012 0,36
Hulesjön reningsverk, Falköping 2013 0,49
Hulesjön reningsverk, Falköping 2014 0,33
Hulesjön reningsverk, Falköping 2015 0,35
Hulesjön reningsverk, Falköping 2016 0,32
Hulesjön reningsverk, Falköping 2017 0,34
Karlsborgs AVR 2014 0,25
Karlsborgs AVR 2015 0,2
Karlsborgs AVR 2016 0,2
Karlsborgs AVR 2017 0,18
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk.

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk steg 2017 vilket främst beror på att kvicksilverhalten i Floby avloppsreningsverk var markant högre än tidigare år. Även halten i Hjo reningsverk var högre 2017. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet för kvicksilver med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern