Kvicksilverhalt i avloppsslam

Medelhalten av kvicksilver i avloppsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kvicksilver är en toxisk metall och är ett av de allvarligaste miljögifterna. Metallen anrikas i mark, vatten och levande organismer och utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa. Kvicksilver är på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall. Slammets innehåll av kvicksilver har till största del sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp.

Mätområde Senaste värdet Datum
Stadskvarn AVR, Skövde 0,35 2017
Tibro AVR 0,43 2017
Floby AVR, Falköping 1,3 2017
Hjo AVR 0,9 2017
Hulesjön reningsverk, Falköping 0,34 2017
Alla AVR 0,58 2017
Karlsborgs AVR 0,18 2017
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk.

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk steg 2017 vilket främst beror på att kvicksilverhalten i Floby avloppsreningsverk var markant högre än tidigare år. Även halten i Hjo reningsverk var högre 2017. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet för kvicksilver med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern