Kvicksilverhalt i avloppsslam

Medelhalten av kvicksilver i avloppsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kvicksilver är en toxisk metall och är ett av de allvarligaste miljögifterna. Metallen anrikas i mark, vatten och levande organismer och utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa. Kvicksilver är på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall. Slammets innehåll av kvicksilver har till största del sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp.

Medelhalten av kvicksilver i avloppsslam.
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk.
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2012
Senaste värdet:0,43 mg/kg TS (2015)
Utgångsvärde:0,43 mg/kg TS (2012)
Gränsvärde:2,5 mg/kg TS ()

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk är detsamma 2015 jämfört med 2012. Tittar man på de enskilda reningsverken är slammets kvicksilverhalt högre än året innan i Tibro och Floby. I övriga verk är halten lägre. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet för kvicksilver med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern