Kvicksilverhalt i avloppsslam

Medelhalten av kvicksilver i avloppsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kvicksilver är en toxisk metall och är ett av de allvarligaste miljögifterna. Metallen anrikas i mark, vatten och levande organismer och utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa. Kvicksilver är på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall. Slammets innehåll av kvicksilver har till största del sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp.

Medelhalten av kvicksilver i avloppsslam.
Färgruta Floby AVR, Falköping
Färgruta Hjo AVR
Färgruta Tibro AVR
Färgruta Hulesjön reningsverk, Falköping
Färgruta Stadskvarn AVR, Skövde
Färgruta Karlsborgs AVR
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk.
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2012
Senaste värdet:0,58 mg/kg TS (2017)
Utgångsvärde:0,43 mg/kg TS (2012)
Gränsvärde:2,5 mg/kg TS ()

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk steg 2017 vilket främst beror på att kvicksilverhalten i Floby avloppsreningsverk var markant högre än tidigare år. Även halten i Hjo reningsverk var högre 2017. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet för kvicksilver med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern