Kadmiumhalt i avloppsslam

Medelhalten av kadmium i avlopsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kadmium och dess föreningar är mycket giftiga. Vid långvarigt upptag av små mängder kadmium via lungor eller magtarmkanalen är njurarna det känsligaste organen. Njurskador kan i sin tur leda till urkalkning av skelettet. Den största delen av slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens bad-, disk- och tvättvatten. Biltvättar är en annan stor källa. En del kommer även ifrån konstnärsfärger.

Medelhalten av kadmium i avlopsslam.
Färgruta Alla AVR
Färgruta Tibro AVR
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2012
Senaste värdet:0,71 mg/kg TS (2015)
Utgångsvärde:0,71 mg/kg TS (2012)
Gränsvärde:2 mg/kg TS ()

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk är något lägre 2015 jämfört med 2012. Tittar man på de enskilda reningsverken är slammets kadmiumhalt högre än året innan i Stadskvarn och Floby . I övriga verk är halten lägre. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet för kadmium med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern