Blyhalt i avloppsslam

Medelhalten av bly i avloppsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan effekter på nervsystemet uppstå. Foster och barn är en speciell riskgrupp eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas. Bly kan finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar.

Mätområde Datum Värde
Alla AVR 2012 13,3
Alla AVR 2013 12,67
Alla AVR 2015 11,06
Stadskvarn AVR, Skövde 2012 13
Stadskvarn AVR, Skövde 2013 10
Stadskvarn AVR, Skövde 2015 14
Tibro AVR 2012 18
Tibro AVR 2013 20
Tibro AVR 2015 17
Floby AVR, Falköping 2012 13,5
Floby AVR, Falköping 2013 12,5
Floby AVR, Falköping 2015 13,5
Hjo AVR 2012 6,4
Hjo AVR 2013 4
Hjo AVR 2015 4,5
Hulesjön reningsverk, Falköping 2012 15,6
Hulesjön reningsverk, Falköping 2013 16,83
Hulesjön reningsverk, Falköping 2015 6,3
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk.

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk är lägre 2015 jämfört med 2012. Tittar man på de enskilda reningsverken är slammets blyhalt högre än året innan i Stadskvarn, Floby och Hjo AVR. I övriga verk är blyhalten lägre. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern