Blyhalt i avloppsslam

Medelhalten av bly i avloppsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan effekter på nervsystemet uppstå. Foster och barn är en speciell riskgrupp eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas. Bly kan finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar.

Medelhalten av bly i avloppsslam.
Färgruta Alla AVR
Färgruta Floby AVR, Falköping
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk.
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2012
Senaste värdet:13,5 mg/kg TS (2015)
Utgångsvärde:13,5 mg/kg TS (2012)
Gränsvärde:100 mg/kg TS ()

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk är lägre 2015 jämfört med 2012. Tittar man på de enskilda reningsverken är slammets blyhalt högre än året innan i Stadskvarn, Floby och Hjo AVR. I övriga verk är blyhalten lägre. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern