Blyhalt i avloppsslam

Medelhalten av bly i avloppsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan effekter på nervsystemet uppstå. Foster och barn är en speciell riskgrupp eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas. Bly kan finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar.

Mätområde Senaste värdet Datum
Stadskvarn AVR, Skövde 18 2017
Tibro AVR 12 2017
Floby AVR, Falköping 13 2017
Hjo AVR 5 2017
Hulesjön reningsverk, Falköping 13,4 2017
Alla AVR 11,6 2017
Karlsborgs AVR 8,5 2017
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk.

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk är lägre 2017 jämfört med 2012. Tittar man på de enskilda reningsverken är slammets blyhalt år 2017 både lägre än 2012 och föregående år, förutom i Stadskvarn i Skövde där blyhalten har ökat under åren. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern