Blyhalt i avloppsslam

Medelhalten av bly i avloppsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan effekter på nervsystemet uppstå. Foster och barn är en speciell riskgrupp eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas. Bly kan finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar.

Medelhalten av bly i avloppsslam.
Färgruta Stadskvarn AVR, Skövde
Färgruta Tibro AVR
Färgruta Hulesjön reningsverk, Falköping
Färgruta Floby AVR, Falköping
Färgruta Karlsborgs AVR
Färgruta Hjo AVR
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk.
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2012
Senaste värdet:11,6 mg/kg TS (2017)
Utgångsvärde:13,3 mg/kg TS (2012)
Gränsvärde:100 mg/kg TS ()

Kommentar

Medelvärdet för alla avloppsreningsverk är lägre 2017 jämfört med 2012. Tittar man på de enskilda reningsverken är slammets blyhalt år 2017 både lägre än 2012 och föregående år, förutom i Stadskvarn i Skövde där blyhalten har ökat under åren. Samtliga avloppsreningsverk klarar dock gränsvärdet med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern