Åtgärdsstatus förorenade områden

Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor risk eller stor risk enligt MIFO-klassningen.

Länsstyrelsen inventerar och riskklassar förorenade områdena utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Enligt modellen görs först en inventering och en förstudie. För prioriterade områden görs sedan en huvudstudie och vid behov sanering.

Nedan redovisas åtgärdsstatus för de områden i östra Skaraborg som har mycket hög eller hög risk enligt MIFO-klassningen.

Mätområde Senaste värdet Datum
Ej inventerad 5 2016
Inventerad 75 2016
Förstudie genomförd 5 2016
Huvudstudie genomförd 2 2016
Pågående åtgärd 7 2016
Delvis åtgärdad 1 2016
Åtgärdad 2 2016
Datakälla: Länsstyrelsen Västra Götaland

Kommentar

Av de inventerade och riskklassade områden i östra Skaraborg bedöms 97 områden utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). Tre områden är helt eller delvis sanerade och sanering pågår i sju områden. Ytterligare områden har identifierats men har inte riskklassats.

Nationella mål

”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.”
Drivs med Miljöbarometern