Våtmark

Antal hektar öppen våtmark inom fem kilometer från tätort.

Ett stort antal växter och djur är beroende av våtmarker. Av hotade eller missgynnade arter förekommer omkring 15 procent i denna naturtyp. Många av de utsatta arterna hotas framförallt av förändringar i sina livsmiljöer. Därför behöver många olika typer av våtmarker återställas och skötas.

Antal hektar öppen våtmark inom fem kilometer från tätort.
Datakälla: SCB
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2000
Senaste värdet:117 ha (2000)
Utgångsvärde:117 ha (2000)

Kommentar

SCB redovisar endast statistik för tätorter med fler än 10 000 invånare. Skövde hade mest antal hektar öppen våtmark inom fem kilometer från tätort, 714 hektar. På Sydbillingens platå präglas naturen av enorma våtmarker.

Nationella mål

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."
Drivs med Miljöbarometern