Ekologisk odling

Andel ekologiskt odlad åkermark

Ekologisk odling bidrar bland annat till minskad användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Indikatorn visar andelen omställd åkermark. Mark under omställning ingår inte.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 23 2017
Falköping 18 2017
Hjo 30 2017
Karlsborg 28 2017
Skövde 29 2017
Tibro 17 2017
Riket 15 2017
Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Hjo är den kommun med högst andel ekologiskt odling, 30 procent, vilket innebär att kommunen redan har uppnått det nya nationella målet på 30 procent till 2030. Även Skövde och Karlsborg har snart uppnått målet som nu ligger på 29 respektive 28 procent ekologisk odling. Dock redovisar vi här endast åkermark och inte totala jordbruksmark. Kommunerna i MÖS har alla en högre andel ekologisk åkermark än genomsnittet i riket som år 2017 låg på 15 procent.

Ekologisk odling ökade fram till och med 2014 men har därefter minskat för alla kommuner. Karlsborg har dock haft en positiv trend de två senaste åren och under 2017 ökade andelen ekologiskt åkermark i Falköping.Nationella mål

Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.
Drivs med Miljöbarometern