Partiklar

Årsmedelvärde av halten partiklar (PM10).

Exponering av partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, lungfunktionsnedsättning, försämring av astma och andra lungsjukdomar. Ökande halter ökar också dödligheten i hjärt- och lungsjukdomar, främst hos äldre. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand.

Indikatorn redovisar partikelhalten i Skövde och Karlsborg. Under 2010 mättes PM10 i gaturum vid Kulturhuset i Skövde och 2014 vid Stationsgatan. Data för tidigare år är mätningar i urban bakgrund vid Fredsgatan och därmed inte helt jämförbara. Mätningarna i Karlsborg är gjorda vid Stationsgatan i gaturum.

Mätområde Datum Värde
Karlsborg 2013 21
Skövde 2002 14,4
Skövde 2003 11,8
Skövde 2004 13,4
Skövde 2005 15,3
Skövde 2010 13
Skövde 2014 18
Datakälla: Luft i Väst och miljomal.se

Kommentar

Skövde och Karlsborg klarar miljökvalitetsnormerna men för de senaste mätningarna överskreds miljökvalitetsmålets precisering för båda kommunerna.

Nationella mål och normer

Halten av partiklar (PM10) får inte överstiga 15 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 µg/m3 luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
Dygnsmedelvärde 50 mikrogram/m3 får överskridas maximalt 35 gånger per år. Årsmedelvärde 40 mikrogram/m3.
Drivs med Miljöbarometern