Partiklar

Årsmedelvärde av halten partiklar (PM10).

Exponering av partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, lungfunktionsnedsättning, försämring av astma och andra lungsjukdomar. Ökande halter ökar också dödligheten i hjärt- och lungsjukdomar, främst hos äldre. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand.

Indikatorn redovisar partikelhalten i Skövde och Karlsborg. Under 2010 mättes PM10 i gaturum vid Kulturhuset i Skövde och 2014 vid Stationsgatan. Data för tidigare år är mätningar i urban bakgrund vid Fredsgatan och därmed inte helt jämförbara. Mätningarna i Karlsborg är gjorda vid Stationsgatan i gaturum.

Mätområde Senaste värdet Datum
Karlsborg 21 2013
Skövde 18 2014
Datakälla: Luft i Väst och miljomal.se

Kommentar

Skövde och Karlsborg klarar miljökvalitetsnormerna men för de senaste mätningarna överskreds miljökvalitetsmålets precisering för båda kommunerna.

Nationella mål och normer

Halten av partiklar (PM10) får inte överstiga 15 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 µg/m3 luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
Dygnsmedelvärde 50 mikrogram/m3 får överskridas maximalt 35 gånger per år. Årsmedelvärde 40 mikrogram/m3.
Drivs med Miljöbarometern