Kvävedioxid

Årsmedelvärde av halten kvävedioxid.

Kvävedioxid har negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation samt nedsatt lungfunktion. Personer med astma är särskilt utsatta. Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning av mark, skog och vatten.

Indikatorn redovisar kvävedioxidhalten i gaturum.

Mätområde Datum Värde
Falköping 2002 11,8
Falköping 2010 15
Falköping 2014 11
Hjo 2002 8,5
Hjo 2010 10
Hjo 2014 8
Karlsborg 2002 12,5
Skövde 2010 18
Skövde 2014 13
Tibro 2002 10,7
Tibro 2010 11
Tibro 2014 9
Datakälla: Luft i Väst och miljömal.se

Kommentar

Alla kommuner klarar miljökvalitetsnormen och preciseringen till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Halterna under 2014 har minskat i alla kommuner. Minskningen kan förklaras av meteorologiska skillnader, minskad trafik, lägre ozonhalter eller mindre andel dieselbilar.

Karlsborg har även mätvärden för urban bakgrund. År 2002 var halten 9 µg/m3, år 2010 5 µg/m3 och år 2014 7 µg/m3.

Nationella mål och normer

Halten av kvävedioxid får inte överstiga 20 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 µg/m3 luft beräknat som ett timmedelvärde.
Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde: 40 µg/m3.
Drivs med Miljöbarometern