Kvävedioxid

Årsmedelvärde av halten kvävedioxid.

Kvävedioxid har negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation samt nedsatt lungfunktion. Personer med astma är särskilt utsatta. Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning av mark, skog och vatten.

Indikatorn redovisar kvävedioxidhalten i gaturum.

Mätområde Senaste värdet Datum
Falköping 10 2017
Hjo 8 2017
Karlsborg 5 2017
Skövde 14 2017
Tibro 9 2017
Datakälla: Luft i Väst och miljömal.se

Kommentar

Alla kommuner klarar miljökvalitetsnormen och preciseringen till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Halterna under 2017 låg i samma nivå som 2014 men lägre jämfört med 2010.

Karlsborg har även mätvärden för urban bakgrund. År 2002 var halten 9 µg/m3, år 2010 5 µg/m3 och år 2014 7 µg/m3.

Nationella mål och normer

Halten av kvävedioxid får inte överstiga 20 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 µg/m3 luft beräknat som ett timmedelvärde.
Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde: 40 µg/m3.
Drivs med Miljöbarometern