Kvävedioxid

Årsmedelvärde av halten kvävedioxid.

Kvävedioxid har negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation samt nedsatt lungfunktion. Personer med astma är särskilt utsatta. Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning av mark, skog och vatten.

Indikatorn redovisar kvävedioxidhalten i gaturum.

Mätområde Senaste värdet Datum
Falköping 11 2014
Hjo 8 2014
Karlsborg 12,5 2002
Skövde 13 2014
Tibro 9 2014
Datakälla: Luft i Väst och miljömal.se

Kommentar

Alla kommuner klarar miljökvalitetsnormen och preciseringen till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Halterna under 2014 har minskat i alla kommuner. Minskningen kan förklaras av meteorologiska skillnader, minskad trafik, lägre ozonhalter eller mindre andel dieselbilar.

Karlsborg har även mätvärden för urban bakgrund. År 2002 var halten 9 µg/m3, år 2010 5 µg/m3 och år 2014 7 µg/m3.

Nationella mål och normer

Halten av kvävedioxid får inte överstiga 20 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 µg/m3 luft beräknat som ett timmedelvärde.
Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde: 40 µg/m3.
Drivs med Miljöbarometern