Flyktiga organiska ämnen

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen per invånare (NMVOC).

Flyktiga organiska ämnen eller NMVOC (exklusive metan) är ett samlingsnamn för ett stort antal gasformiga organiska ämnen, som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. De bildas vid ofullständig förbränning och avges också vid avdunstning från lösningsmedel och bensin. Under sommarhalvåret bidrar ämnena tillsammans med kväveoxider och solljus till bildning av marknära ozon.

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen per invånare (NMVOC).
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Riket
Färgruta Skövde
Färgruta Karlsborg
Datakälla: RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1990
Senaste värdet:25,8 kg/inv (2014)
Utgångsvärde:45,1 kg/inv (1990)

Kommentar

Utsläppen har generellt en minskande trend även om de periodvis ökat i vissa kommuner. Utsläppen kommer främst från industriprocesser, energiförsörjning och transporter.

Data till indikatorn hämtas från nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden kan uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.
Drivs med Miljöbarometern