Växthusgasutsläpp per sektor

Utsläpp av växthusgaser per sektor i MÖS-kommunerna.

Mätområde Datum Värde
Totalt 1990 13,02
Totalt 2000 12,18
Totalt 2005 11,12
Totalt 2010 9,59
Totalt 2011 9,58
Totalt 2012 9,07
Totalt 2013 8,81
Totalt 2014 8,65
Totalt 2015 8,71
Totalt 2016 8,72
Industri 1990 5,82
Industri 2000 4,96
Industri 2005 4,55
Industri 2010 3,68
Industri 2011 3,75
Industri 2012 3,49
Industri 2013 3,3
Industri 2014 3,32
Industri 2015 3,47
Industri 2016 3,62
Jordbruk 1990 2,6
Jordbruk 2000 2,69
Jordbruk 2005 2,53
Jordbruk 2010 2,38
Jordbruk 2011 2,44
Jordbruk 2012 2,34
Jordbruk 2013 2,38
Jordbruk 2014 2,42
Jordbruk 2015 2,39
Jordbruk 2016 2,38
Transporter 1990 2,52
Transporter 2000 1,97
Transporter 2005 2,11
Transporter 2010 2,01
Transporter 2011 1,95
Transporter 2012 1,84
Transporter 2013 1,77
Transporter 2014 1,74
Transporter 2015 1,72
Transporter 2016 1,62
Arbetsmaskiner 1990 0,36
Arbetsmaskiner 2000 0,36
Arbetsmaskiner 2005 0,38
Arbetsmaskiner 2010 0,42
Arbetsmaskiner 2011 0,42
Arbetsmaskiner 2012 0,39
Arbetsmaskiner 2013 0,39
Arbetsmaskiner 2014 0,36
Arbetsmaskiner 2015 0,36
Arbetsmaskiner 2016 0,35
Avfall och avlopp 1990 0,41
Avfall och avlopp 2000 0,35
Avfall och avlopp 2005 0,29
Avfall och avlopp 2010 0,2
Avfall och avlopp 2011 0,19
Avfall och avlopp 2012 0,18
Avfall och avlopp 2013 0,18
Avfall och avlopp 2014 0,17
Avfall och avlopp 2015 0,15
Avfall och avlopp 2016 0,14
Produktanvändning 1990 0,05
Produktanvändning 2000 0,96
Produktanvändning 2005 0,69
Produktanvändning 2010 0,26
Produktanvändning 2011 0,26
Produktanvändning 2012 0,23
Produktanvändning 2013 0,24
Produktanvändning 2014 0,23
Produktanvändning 2015 0,22
Produktanvändning 2016 0,21
El och uppvärmning 1990 1,26
El och uppvärmning 2000 0,88
El och uppvärmning 2005 0,59
El och uppvärmning 2010 0,63
El och uppvärmning 2011 0,58
El och uppvärmning 2012 0,6
El och uppvärmning 2013 0,56
El och uppvärmning 2014 0,42
El och uppvärmning 2015 0,39
El och uppvärmning 2016 0,4
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, bearbetad

Kommentar

Den största utsläppskällan inom MÖS-kommunerna är industrin som står för drygt 40 procent av utsläppen. De dominerande industrierna är Cementa och Volvo Powertrain som ligger i Skövde. Andra betydande sektorer är jordbruk och transporter. Enligt ett av etappmålen till Begränsad klimatpåverkan ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Hittills har utsläppen från transporter inom MÖS-kommunerna minskat med 19 procent per invånare sedan 2010 (totala utsläppet från transporter har minskat med 16 procent).

Utsläppen har minskat från samtliga sektorer utom produktanvändning (står för 2,5 procent av totala utsläppet) sedan 1990. Huvudparten av utsläppsminskningen kan föras till sektorn industri där utsläppen har minskat med över 2 ton per invånare. Dock har utsläppen från industrin ökat de tre senaste åren. El och uppvärmning har haft den största procentuella minskningen och har minskat med knappt 1 ton per invånare.

Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.

Etappmål till Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Det långsiktiga målet är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.
Drivs med Miljöbarometern