Växthusgasutsläpp per sektor

Utsläpp av växthusgaser per sektor i MÖS-kommunerna.

Utsläpp av växthusgaser per sektor i MÖS-kommunerna.
Färgruta Industri
Färgruta Jordbruk
Färgruta Transporter
Färgruta El och uppvärmning
Färgruta Produktanvändning
Färgruta Arbetsmaskiner
Färgruta Avfall och avlopp
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, bearbetad
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1990
Senaste värdet:8,72 ton/inv (2016)
Utgångsvärde:13,02 ton/inv (1990)

Kommentar

Den största utsläppskällan inom MÖS-kommunerna är industrin som står för drygt 40 procent av utsläppen. De dominerande industrierna är Cementa och Volvo Powertrain som ligger i Skövde. Andra betydande sektorer är jordbruk och transporter. Enligt ett av etappmålen till Begränsad klimatpåverkan ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Hittills har utsläppen från transporter inom MÖS-kommunerna minskat med 19 procent per invånare sedan 2010 (totala utsläppet från transporter har minskat med 16 procent).

Utsläppen har minskat från samtliga sektorer utom produktanvändning (står för 2,5 procent av totala utsläppet) sedan 1990. Huvudparten av utsläppsminskningen kan föras till sektorn industri där utsläppen har minskat med över 2 ton per invånare. Dock har utsläppen från industrin ökat de tre senaste åren. El och uppvärmning har haft den största procentuella minskningen och har minskat med knappt 1 ton per invånare.

Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.

Etappmål till Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Det långsiktiga målet är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.
Drivs med Miljöbarometern