Växthusgasutsläpp per kommun

Utsläpp av växthusgaser per kommun.

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 1990 12,9
Alla MÖS-kommuner 2000 12,1
Alla MÖS-kommuner 2005 11,1
Alla MÖS-kommuner 2010 9,5
Alla MÖS-kommuner 2011 9,5
Alla MÖS-kommuner 2012 9
Alla MÖS-kommuner 2013 8,8
Alla MÖS-kommuner 2014 8,6
Alla MÖS-kommuner 2015 8,6
Falköping 1990 9,4
Falköping 2000 9,4
Falköping 2005 8,8
Falköping 2010 7,9
Falköping 2011 7,8
Falköping 2012 7,6
Falköping 2013 7,5
Falköping 2014 7,5
Falköping 2015 7,3
Hjo 1990 7,3
Hjo 2000 7,7
Hjo 2005 7,1
Hjo 2010 7,1
Hjo 2011 7,1
Hjo 2012 6,6
Hjo 2013 6,7
Hjo 2014 6,5
Hjo 2015 6,4
Karlsborg 1990 13,8
Karlsborg 2000 5,9
Karlsborg 2005 5,8
Karlsborg 2010 5,8
Karlsborg 2011 5,6
Karlsborg 2012 5,1
Karlsborg 2013 5
Karlsborg 2014 5
Karlsborg 2015 4,9
Skövde 1990 18,1
Skövde 2000 17,1
Skövde 2005 15,4
Skövde 2010 12,5
Skövde 2011 12,6
Skövde 2012 11,8
Skövde 2013 11,3
Skövde 2014 11
Skövde 2015 11,2
Tibro 1990 5,2
Tibro 2000 5
Tibro 2005 4,5
Tibro 2010 4,4
Tibro 2011 4,3
Tibro 2012 4,1
Tibro 2013 4
Tibro 2014 4
Tibro 2015 3,9
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Det totala utsläppet för MÖS-kommunerna är 8,6 ton per invånare vilket kan jämföras med 5,4 ton per invånare för riket och 6,2 ton per invånare för länet. Utsläppen inom MÖS har minskat med 33 procent sedan 1990, vilket är i linje med det nationella målet att minska med 40 procent fram till år 2020. Dock är det exklusive industrier inom utsläppshandeln.

Skövde, Falköping och Hjo ligger alla över både riks- och länsgenomsnittet. Skövde har högst utsläpp per invånare vilket beror på att industrierna Cementa och Volvo Powertrain ligger i kommunen. Falköpings och Hjos högre värden beror på utsläpp ifrån jordbrukssektorn.

Karlsborg mer än halverade sina utsläpp mellan åren 1990 och 2000 genom en kraftig minskning av utsläppen från "övriga transporter". Detta kan bero på nedläggningen av flygflottiljen F6 under 90-talet.

Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.

Etappmål till Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Det långsiktiga målet är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Drivs med Miljöbarometern