Växthusgasutsläpp per kommun

Utsläpp av växthusgaser per kommun.

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp av växthusgaser per kommun.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1990
Senaste värdet:8,72 ton/inv (2016)
Utgångsvärde:13,02 ton/inv (1990)

Kommentar

Det totala utsläppet för MÖS-kommunerna är 8,7 ton per invånare vilket kan jämföras med 5,2 ton per invånare för riket och 6,1 ton per invånare för länet. Utsläppen inom MÖS har minskat med 33 procent sedan 1990, vilket är i linje med det nationella målet att minska med 40 procent fram till år 2020. Dock är det exklusive industrier inom utsläppshandeln. De senaste åren har det inte skett några större minskningar av utsläppen.

Skövde, Falköping och Hjo ligger alla över både riks- och länsgenomsnittet. Skövde har högst utsläpp per invånare vilket främst beror på att Cementa ligger i kommunen men även Volvo Powertrain. Falköpings och Hjos högre värden beror på utsläpp ifrån jordbrukssektorn. Hjo är den kommun som har minskat utsläppen minst sedan 1990, endast nio procent.

Karlsborg mer än halverade sina utsläpp mellan åren 1990 och 2000 genom en kraftig minskning av utsläppen från undersektorn "Militär transport" vilket beror på nedläggningen av flygflottiljen F6 under 90-talet. Därefter är det Skövde som har haft den största minskningen sedan 1990, 37 procent.

Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.

Etappmål till Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Det långsiktiga målet är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Drivs med Miljöbarometern