Växthusgasutsläpp exkl. industri och jordbruk

Utsläpp av växthusgaser exklusive industri och jordbruk

För att kunna göra en något mer rättvisande jämförelse mellan kommunerna och riket redovisas här växthusgasutsläpp exklusive industri, jordbruk och förmodade utsläpp från flygflottiljen F6 som lades ner under 90-talet.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 2,6 2015
Falköping 3 2015
Hjo 2,4 2015
Karlsborg 3,4 2015
Skövde 2,5 2015
Tibro 2 2015
Riket 3,1 2015
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, bearbetat

Kommentar

När dessa verksamheter exkluderas ligger Skövde (2,5 ton/invånare), Hjo (2,4 ton/invånare) och Tibro (2,0 ton/invånare) under riks- och länsgenomsnittet som ligger på 3,1 ton/invånare samt 2,7 ton/invånare. Även medelvärdet bland MÖS-kommunerna ligger under både länet och riket och ligger nu på 2,6 ton/invånare. Detta är det lägsta värdet under mätperioden. Karlsborg ligger dock över genomsnittet för länet och riket medan Falköping ligger över genomsnittet för länet.

När dessa sektorer exkluderats är den totala minskningen per invånare bland MÖS-kommunerna 42 procent vilket är mer än det nationella målet. Dock ingår jordbruk i det målet, vilket har exkluderats här.

Etappmål till begränsad klimatpåverkan

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Det långsiktiga målet är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Drivs med Miljöbarometern