Växthusgasutsläpp exkl. industri och jordbruk

Utsläpp av växthusgaser exklusive industri och jordbruk

För att kunna göra en något mer rättvisande jämförelse mellan kommunerna och riket redovisas här växthusgasutsläpp exklusive industri, jordbruk och förmodade utsläpp från flygflottiljen F6 som lades ner under 90-talet.

Utsläpp av växthusgaser exklusive industri och jordbruk
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, bearbetat
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1990
Senaste värdet:2,73 ton/inv (2016)
Utgångsvärde:4,6 ton/inv (1990)

Kommentar

När industrier och jordbruk exkluderas ligger Skövde (2,7 ton/invånare), Hjo (2,5 ton/invånare) och Tibro (2,0 ton/invånare) under riks- och länsgenomsnittet som ligger på 3,0 ton/invånare samt 2,7 ton/invånare. Karlsborg (3,3 ton/invånare) ligger dock över genomsnittet för länet och riket medan Falköping (3,0 ton/invånare) ligger på samma nivå som riket. Medelvärdet bland MÖS-kommunerna ligger på samma nivå som länet.

Totalt inom MÖS-kommunerna har det skett en minskning på drygt 40 procent per invånare sedan 1990, vilket är mer än det nationella målet. Dock ingår jordbruk i det målet, vilket har exkluderats här. Kommunerna har minskat från 18 procent (Karlsborg) till 38 procent (Tibro).

Ökningen år 2000 i Skövde kommer ifrån fluorerade gaser som tidigare har redovisats under industrier.

Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför mer osäker.

Etappmål till begränsad klimatpåverkan

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Det långsiktiga målet är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Drivs med Miljöbarometern