Energi

Energianvändning, Förnybara energikällor

All energianvändning påverkar miljön mer eller mindre. Den svenska energi- och klimatpolitiken syftar till en effektiv och hållbar energianvändning med låg negativ inverkan på klimatet, miljön och människors hälsa.

Den totala energianvändningen inom MÖS-kommunerna har minskat jämfört med 2009. Den största minskningen har skett inom sektorerna transporter och bostäder. Dock gick energianvändningen upp 2015 jämfört med året innan.

Omställningen till förnybara bränslen går framåt. I regionen satsas det stort på vindkraft, flest vindkraftverk finns i Falköping. Inom flera av kommunerna har även satsning gjorts på biogasproduktion, främst i Skövde. Det finns även en hel del solceller i kommunerna, där Skövde ligger på topp. Fjärrvärmen är i stort sett helt fossilfri bland MÖS-kommunerna.

Energianvändningen i kommunens egna fastigheter har minskat för lokaler medan bilden är mer spridd i allmännyttans bostäder. I vissa av kommunerna har energianvändningen ökat och i andra minskat.

Energianvändning

Energianvändning exklusive industrin

Indikator MÖS.2.1 Energianvändning per invånare, exklusive industrin.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 22,3 MWh/person2015

Energianvändning inom industrin

Indikator MÖS.2.2 Industrins energianvändning per invånare.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2009
Senaste värdet: 11,2 MWh/person2015

Energianvändning per sektor

Indikator MÖS.2.3 Energianvändning per invånare och sektor.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 33,5 MWh/person2015

Energi i kommunala lokaler

Indikator MÖS.2.4 Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 161 kWh/m22014

Energi i kommunala bostäder

Indikator MÖS.2.5 Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 142 kWh/m22014

El i kommunala bostäder

Indikator MÖS.2.6 Inköpt el till kommunala bostäder
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 43 kWh/m22014

Förnybara energikällor

Förnybar energi i kommunala byggnader

Indikator MÖS.2.7 Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 90 %2014

Fossilfri energi i i fjärrvärmen

Indikator MÖS.2.8 Andel icke fossil energi i fjärrvärmeproduktionen.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2009
Senaste värdet: 98,5 %2016

Vindkraft

Indikator MÖS.2.9 Installerad effekt vindkraft, ackumulerat.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2003
Senaste värdet: 96279 kW2015

Biogas

Indikator MÖS.2.10 Mängd producerad biogas, exklusive facklad gas (rågasproduktion).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2005
Senaste värdet: 35404 MWh2016

Solceller

Indikator MÖS.2.11 Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2016
Senaste värdet: 1589 kW2016

Nationella mål

”Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används.”

Energi berör flera av miljökvalitetsmålen, bl.a. Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.
Drivs med Miljöbarometern