Mängd insamlat avfall

Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.

Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Färgruta Mat- och restavfall
Färgruta Grovavfall
Färgruta Förpacknings- och tidningsmaterial
Färgruta Farligt avfall (inkl. elavfall)
Datakälla: Avfallweb
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2007
Senaste värdet:538 kg/person (2017)
Utgångsvärde:528 kg/person (2007)

Kommentar

Den totala mängden hushållsavfall år 2017 låg på 538 kg per person, vilket är samma nivå som tidigare år och motsvarar nivån Mindre bra enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. Avfallsmängderna har varierat lite mellan åren men den långsiktiga trenden visar inga större förändringar. Grovavfall har dock haft en konstant ökning under åren.

Tillståndsklassning

Avfall Sveriges värderingsgränser för mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet)

 Dåligt >650 kg/person
 Mindre bra 500–650 kg/person
 Bra 380–500 kg/person
 Mycket bra <380 kg/person
Drivs med Miljöbarometern