Farligt avfall

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via kommunens försorg.

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare.

Med farligt avfall avses här småkemikalier, oljehaltigt avfall, impregnerat trä, småbatterier, bilbatterier och asbest.

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Datum Värde
2007 8,17
2008 6,94
2009 7,89
2010 5,75
2011 6,03
2012 8,14
2013 9,39
2014 7,18
2015 9,99
2016 10
Datakälla: Avfallsweb

Kommentar

Mängden insamlat farligt avfall är 10 kg per person. Mängden varierar stort från år till år. Enligt Avfall Sveriges värderingsgränser ligger AÖS på "Bra nivå" för insamling av farligt avfall.
Drivs med Miljöbarometern