Avfall och återvinning

Avfallsmängder, Återvinning, Nedskräpning

Att förebygga uppkomsten av avfall är det översta steget på avfallstrappan, EUs avfallshierarki. Det är också prioriterat i de nationella miljömålen och i den nationella avfallsplanen. Därefter kommer återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och sist deponering.

Den totala mängden insamlat hushållsavfall i MÖS-kommunerna har minskat år 2013 jämfört med året innan men ligger något över riksgenomsnittet. Avfallsbehandlingen utvecklas i överensstämmelse med avfallshierarkin. Mängden avfall till materialåtervinning och biologisk behandling ökade under 2013 medan mängden avfall till förbränning minskade. Ungefär en tredjedel återvinns inom MÖS liksom i riket i stort.

Mängden avfall till biologisk behandling har ökat genom satsning på matavfallsinsamling, men det är fortfarande långt kvar till att nå det nationella etappmålet på 50 procent år till 2018.

Avfallsmängder och behandling

Mängd insamlat avfall

Indikator MÖS.8.1 Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2007
Senaste värdet: 542 kg/person2016

Behandling av avfall

Indikator MÖS.8.2 Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010

Farligt avfall

Indikator MÖS.8.3 Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via kommunens försorg.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2007
Senaste värdet: 10 kg/person2016

Matavfall

Indikator MÖS.8.4 Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2007
Senaste värdet: 23 %2016

Materialåtervinning

Materialåtervinning

Indikator MÖS.8.5 Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 36 %2016

Förpackningar och tidningar, kommuner

Indikator MÖS.8.6 Mängd insamlade förpackningar och tidningar per kommun och invånare.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2006
Senaste värdet: 60 kg/inv2016

Förpackningar och tidningar, förpackningstyp

Indikator MÖS.8.7 Mängd insamlat förpackningar och tidningar, per förpackningstyp och invånare.
Senaste värdet: 60 kg/inv2016

Nedskräpning

Nedskräpning, skräptyp

Indikator MÖS.8.8 Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter, redovisat per skräptyp.
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2012
Senaste värdet: 6,63 st/10 kvm2012

Nationella mål

”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”
Drivs med Miljöbarometern